• top_img-6.jpg
  • top_img-5.jpg
  • top_img-2.jpg
  • top_img-4.jpg
  • top_img-1.jpg

(044) 384-42-80

Фінансова звітність 2014

31.12.2014

 

Повне товариство «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія»

(код ЄДРПОУ 37395004)

 

Примітки до фінансової звітності за 2014 ріК, на 31 ГРУДня 2014 року

(в тис. грн.)

1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО Повне товариство «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія»

-      Повна назва: Повне товариство «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія».

-      Код за ЄДРПОУ - 37395004

-      Місцезнаходження – 03148, м.Київ, вул.. Академіка Корольова, б.2, поверх 1.

-      Дані про державну реєстрацію - зареєстровано Святошинською РДА у м.Києві. Свідоцтво про реєстрацію Серії А01, № 252789, дата проведення державної реєстрації 01.12.2010р., номер запису 1 072 102 0000 025733.

-      Дані про реєстрацію фінансової установи – зареєстровано відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 28 від 20.01.2011р., реєстраційний № 15102579. Свідоцтво про реєстрацію Серії ЛД № 513, дата видачі свідоцтва 20.01.2011р., код фінансової установи - 15.

-      Середньоспискова чисельність співробітників станом на 31.12.2014р.- 22 чол.

-      Основні види діяльності згідно Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України:

64.92 Інші види кредитування;

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти;

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

            Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» у періоді були наступні посадові особи:

-    Директор Літовчик С.Є. з 01.03.2013р. (протокол загальних зборів учасників № 28/0-/13 від 28.02.2013р., наказ про призначення № 18-к від 28.02.2013р.) по теперішній час.

-    Бухгалтер Вайло В.О. з 28.04.2014р. (наказ про призначення № 100-К від 28.04.2014р.) по теперішній час.

            Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.

            За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2012 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Ця фінансова звітність є перехідною фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ.

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

           Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2013 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності».

           Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2014 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

             МСФЗ 1 вимагає від Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 1, Товариства які застосовують у 2013 році, вхідний баланс буде датований 01 січня 2013 року, що є початком першого порівняльного періоду, для включення у фінансову звітність. Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2014року).

               Перехід з попередніх П(С)БО на МСФЗ не вплинув на фінансовий стан Товариства, фінансові результати і грошові потоки, відображені у звітності. При першому застосуванні МСФЗ не відбулося суттєвих змін у звітності підприємства (Баланс((Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал).

               Узгодження власного капіталу Товариства у звітності за попередніми П(С)БО з власним капіталом Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ - 01 січня 2013 року та дати кінця найпізнішого періоду, будуть відображеного в найостанніших річній фінансовій звітності Товариства за попередніми П(С)БО – 31 грудня 2014 року:

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Облікова політика базується на таких основних принципах бухгалтерського обліку:

Принципу нарахування , у відповідності з яким результати операцій і подій визнаються Товариством по факту їх здійснення, і відображаються в облікових регістрах та наводяться у фінансовій звітності тих періодів, до яких вони відносяться.

Безперервності діяльності : Товариство є безперервно діючим і залишатиметься діючим в досяжному майбутньому. Оцінка активів та зобов’язань Товариства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо Товариство планує скоротити масштаби своєї діяльності, то це має відображатися у фінансових звітах;

1.4  Фінансова звітність повинна відповідати якісним характеристикам надання та змісту

інформації, якими є доречність та достовірність.

-          доречність – інформація у фінансовій звітності повинна відповідати потребам користувачів під час прийняття рішень, надаючи допомогу в оцінці ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій. На доречність інформації впливає її характер та суттєвість;

-          достовірність – інформація, що подається у фінансових звітах, є вільною від суттєвих помилок та упередженості. Достовірність забезпечується правдивим поданням, превалюванням сутності над формою, нейтральністю, обачністю та повнотою;

-          правдиве подання звітність Товариства має правдиво відображати всі операції та інші події. Операції повинні відповідати змісту статей фінансових звітів;

-          зіставність облікова політика Товариства та принципові правила бухгалтерського обліку не змінюються (за виключенням випадків, які випливають зі змін в законодавчій та нормативно-правовій базі), що забезпечує можливість порівняння показників фінансових звітів різних звітних періодів;

-          зрозумілість – інформація, що подається у фінансових звітах є зрозумілою для користувачів, які мають відповідні знання;

-          доречність – інформація у фінансовій звітності повинна відповідати потребам користувачів під час прийняття рішень, надаючи допомогу в оцінці ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій. На доречність інформації впливає її характер та суттєвість;

-          суттєвість – суттєвою вважається інформація, відсутність або викривлення якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Ознаками суттєвості інформації є її кількісні та/або якісні характеристики. Для визнання інформації суттєвою застосовується поняття порогу суттєвості.  

Поріг суттєвості – це абсолютна або відносна величина, яка кількісно визначає межу, після якої інформація вважається суттєвою для бухгалтерського обліку. Порогом суттєвості окремих об’єктів обліку (помилок), що належать до активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат Компанія, є величина в 1 відсоток відповідно до валюти балансу. Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності об’єктів обліку може прийматися величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) Товариства, або величина, що дорівнює 10 – відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів обліку від їх справедливої вартості.

Невизначеності, які неминуче супроводжують багато подій та обставин, повинні бути відображені із дотриманням принципу обачності, у відповідності з яким активи та доходи не повинні бути завищенні, а зобов’язання чи витрати - занижені.

Так як інформація повинна правдиво відображати операції та інші події, то вони мають відображатися відповідно до їхньої сутності та економічної реальності, а не тільки до їхньої юридичної форми, тобто при розкритті інформації Товариство враховує пріоритет змісту над формою.

Для дотримання принципу зіставності Товариство розкриває у звітності порівняльну інформацію. Вона повинна приводитися для всіх числових даних, якщо тільки МСФЗ не допускають чи не передбачають інше. Порівняльні показники включаються в описову та пояснювальну частини звітності, коли це сприяє розумінню фінансової звітності поточного періоду. Характер, сума і причина будь-якої рекласифікації порівняльних показників розкриваються у поясненнях. Коли неможливо рекласифікувати порівняльні показники, Товариство повинно вказати причину відмови від рекласифікації і характер змін, які могли б мати місце у випадку її проведення

            4. БАЛАНС

Облікова політика на підприємстві регламентується Законодавством України та Наказом по підприємству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 28.12.2012 р., дія якого подовжена на 2015 рік.

Протягом року зберігається незмінність облікової політики.

До форми № 1, протягом року коригувань та змін не вносилось.

При трансформації фінансової звітності за 2014 рік надані дані балансу підприємства за 2013 рік. Відомості викладені у розрізі поточних та довгострокових активів та зобов'язань підприємства.

Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за історичною собівартістю.

Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні та довгострокові відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансових звітів». До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу. Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої ліквідності.

4.1 Основні засоби

            Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансовий стан за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

   Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені. Первісна оцінка основних засобів відповідає вимогам МСБО 16 «Основні засоби».

Оцінку справедливої вартості основних засобів на дату переходу на МСФЗ підприємство не здійснювало, оскільки вартість проведення такої переоцінки суттєво перевищує вигоди користувача.

Для нарахування амортизації підприємство застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно з обліковою політикою, прирівнюється до нуля. Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

Перерахунок амортизації за методами МСБО 16 не проведений з причини того, що відсутня оцінка незалежним експертом справедливої вартості основних засобів.

Спираючись на те, що МСФЗ 1.16 висловлює право суб'єкта господарювання оцінювати об'єкти основних засобів на дату переходу на МСФЗ, та можливість обмеженого звільнення від вимог, коли вартість дотримання цих вимог імовірно перевищує вигоди користувачів фінансової звітності (МСФЗ 1.В4), враховуючи ретельний підхід до оцінки первісної вартості основних засобів та документальне підтвердження облікових даних, нами прийнято рішення не здійснювати коригування амортизаційних відрахувань. Балансова вартість по видам основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та нарахованою амортизацією і наведена у табл.

 

 

 

 

 

 

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар

Інші основні засоби

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Всього

Первісна вартість станом на початок звітного року

20

39

0

37

264

58

418

Придбано основних засобів

0

0

0

0

33

23

56

Вибуло

-

-

-

-

45

69

114

Первісна вартість станом на кінець звітного періоду

20

39

0

37

252

12

360

Накопичена амортизація станом на початок звітного року

8

22

0

22

63

58

174

Амортизаційні нарахування за звітний період

3

6

0

9

42

5

65

Амортизація станом на кінець звітного періоду

11

28

0

31

94

6

170

Балансова вартість станом на кінець звітного періоду

9

 

 

11

0

6

164

0

190

Індексація, переоцінка балансової вартості основних засобів не проводились.

Підприємство не має інвестиційної нерухомості. Відсутня інформація щодо наявності контрактних зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів. Підприємство не має біологічних активів. Підприємством прийняте рішення щодо визначення очікуваних термінів корисної експлуатації, та внесення змін до наказу про облікову політику щодо визначення методу нарахування амортизації (зносу) відповідно до вимог МСБО 16 у 2014 році. Розглядається можливість проведення незалежної оцінки справедливої вартості об'єктів основних засобів.

4.2 Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи Товариства включають капіталізоване комп’ютерне програмне забезпечення, ліцензії та інформаційний ресурс (Інтернет портал) Нематеріальні активи обліковуються за їхньою вартістю придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за прямолінійним методом, відповідно до вимог П(С)БУ 8 та МСБО 3, протягом розрахункового строку служби активів. Розрахунковий строк служби для програмного забезпечення встановлено 5 років. Ліквідаційна вартість встановлена 0,00 грн. Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами накопиченої амортизації, вилучається з облікових записів.

Перерахунок амортизації за методами МСБО 16 не здійснювався.

Обмеження права власності підприємства на нематеріальні активи відсутні.

Відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням нематеріальних активів.

4.3 Запаси. Запаси складаються, головним чином, ізматеріалів та канцелярського приладдя, які призначені для використання у господарській та операційній діяльності товариства. Запаси відображаються занайменшою з двох величин: собівартостіабочистої вартості реалізації.
Собівартість розраховуєтьсяз використаннямметодівФІФО.

Запаси Товариства були представлені наступним чином:

Запаси

За рік 2014 рік, тис.грн

Малоцінні та швидкозношувані предмети

0

Товари

0

Всього

0

Запаси, щодо яких слід здійснювати переоцінку справедливої вартості, відсутні. Протягом 2014 року дооцінка та уцінка запасів не здійснювались.

4.4 Дебіторська заборгованість тапередплата. Дебіторська заборгованістьобліковується за принципом нарахуванняівідображається запервісною вартістю. Дебіторська заборгованістьвизнається в разі виникненняюридичного правана отриманняплатежузгідно з договором. Передплатавизнаєтьсянадатуплатежута відображається у звітіпро сукупнідоходи післянаданняпослуг.Якщо уТоваристваіснує об'єктивне свідченнятого, щодебіторська заборгованістьіпередоплатане будуть відшкодовані,Компаніястворюєвідповіднийрезерв (Згідно норм п.159.2.1 ст. 159 розділу 3 Податкового кодексу України,Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про заставу», Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву) на знеціненнятазменшує чистубалансову вартістьдебіторської заборгованостійпередоплатидовартостіїхвідшкодування. Знеціненнявідображається у звітіпро сукупнідоходи. Товариствоаналізуєдебіторську заборгованістьіпередплатинапредмет знеціненнящоквартальноокремо по кожномуконтрагенту. Узалежності від умовдоговорів , строківісумгрошових коштів, отриманих входіпогашеннязазначених сум, Компаніястворюєрезерв на знеціненняпо всім боржникам.

Станом на 31 грудня 2014 року торговельна і інша дебіторська заборгованість були представлені таким чином:

Дебіторська заборгованість

За 2014 рік, тис.грн

Дебіторська заборгованість за послуги

10

Інша дебіторська заборгованість

1223

Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів

153

Всього

1386

Підприємство очікує погашення цієї заборгованості протягом 1 кварталу 2015 року.

Протягом 2014 року . безнадійна дебіторська заборгованість не списувалася.

4.5 Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти та кошти на рахунках у банках. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Обмеження права підприємства на користування грошовими коштами у 1 кв. 2014 року відсутні.

            Станом на 31 березня 2014 року грошові кошти були представлені наступним чином:

Грошові кошти

За 2014 рік, тис.грн

Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках

844

Грошові кошти в національній валюті у касі

244

Всього

1088

4.7 Довгострокові зобов’язання та забезпечення.

Довгострокові зобов'язання з очікуваним строком погашення, більшим за 12 місяців, не визначені.

Довгострокові фінансові зобов'язання на 31.12.2014 р. відсутні.

Довгострокова кредиторська заборгованість відсутня.

Відстрочені податкові зобов'язання відсутні.

Забезпечення наступних витрат і платежів відсутні.

            4.8 Поточні зобов’язання.

Зобов'язаннями визнається заборгованість підприємства іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства та його економічних вигід.

Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями підприємства визнані такі, що мають строк погашення не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 60 МСБО 1.Кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) складає 215 тис. грн.

Станом на 30 вересня 2014 р. кредиторська заборгованість була представлена наступним чином:

Кредиторська заборгованість

За 2014 рік, тис.грн

Заборгованість постачальникам за сировину, матеріали, послуги

154

Інша кредиторська заборгованість

59

Поточна заборгованість зі страхування

2

Всього

215

Підприємство планує погашення цієї заборгованості протягом 1 кварталу 2015 року. В цілому валюта балансу підприємства за 2014 рік зменшилася на 105 тис. грн.

5. Звіт про сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

Фінансова звітність підприємства складена на підставі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІV, з урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів та процедур при відображенні поточних операцій в обліку. Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про сукупний дохід. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або виникли у звітному періоді.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.

Звіт складено за призначенням витрат.

5.1 Операційна діяльність

Доходами Товариства є нараховані відсотки за виданими фінансовими кредитами, пеня за прострочення зобов’язань по фінансовим кредитам а також інші доходи операційної діяльності. У звітному періоді дохід отриманий від:

Стаття

За 2014 рік, тис. грн

Доход (Виручка) від реалізації послуг (нараховані відсотки за виданими фінансовими кредитами)

1944

Інші операційні доходи (пеня за прострочення зобов’язань по фінансовим кредитам)

438

Всього

2382

Елементи операційних витрат розшифровані додатковими рядками у звіті.

Стаття

За 2014 рік, тис. грн

Матеріальні затрати

(184)

Амортизація

(68)

Витрати на оплату праці

(390)

Витрати на соціальні заходи

(147)

Інші операційні витрати

(1608)

Всього

(2397)

Реструктуризація діяльності підприємства не відбувалась.

Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.

Сума збитку від звичайної діяльності до оподаткування за . 2014 рік — 15 тис. грн.

Дивіденди не нараховувались. Інші виплати акціонерам не здійснювались.

Статті, що мають бути вилучені з прибутків та збитків відповідно до Концептуальної основи міжнародних стандартів:

-  дооцінка основних засобів (МСБО 16) — не здійснювалась;

-  прибутки та збитки від переоцінки фінансових активів для продажу (МСБО 39) відсутні;

-  різниця між фактичною собівартістю викуплених акцій власної емісії та вартістю їх перепродажу (МСБО 32) — події не відбувались.

6. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Звіт грошових коштів за 9 місяців 2014 року складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Грошові потоки в іноземній валюті відсутні.

6.1  Рух коштів у результаті операційної діяльності

Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу.

Сукупні надходження від операційної діяльності за 2014 рік. склали 10730 тис. грн.

Сукупні витрати від операційної діяльності — 9888 тис. грн.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2014 рік . становить 842 тис. грн.

6.2 Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів, віднесених до довгострокових та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти.

Грошовий потік від інвестиційної діяльності підприємства включає грошові витрати на придбання необоротних активів — 24 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства за 2014 рік становить 24 тис. грн. (витрати).

6.3 Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті поповнення статутного капіталу,емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами і включає надходження від власного капіталу. Відсотки банка становлять за 2014 рік 78 тис. грн. .Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить 78 тис. грн..

Грошові потоки від відсотків та дивідендів отриманих або сплачених — відсутні.

Чистий рух коштів за звітний 2014 р. — 896 тис. грн. (надходження).

Залишок коштів станом на 31.12.2014 р. становить 1088 тис. грн.

6. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал становить 3 000 000,00 (Три мільйони) грн., який розділений між 2-ма засновниками. Статутний капітал сплачений у сумі 2870 тис грн..Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, Засновницьким договором не передбачені.

Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства. Непокритий збиток станом на 31.12.2014 р. становить -417 тис. грн.

Загальна сума власного капіталу підприємства становить на 31.12.2014 р. 2453 тис. грн.

7.       Вплив інфляції на монетарні статті

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” не проведено.

8.       Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24

Протягом 2014 року . управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші виплати керівництву підприємства, іншому управлінському персоналу не здійснювались.

Протягом 2014 року. підприємство здійснювало операції з пов'язаними сторонами – орендувало обладнання. Інших операцій з пов'язаними особами не відбувалось.

9. Події після дати балансу

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу (31 грудня 2014 року), події що потребують коригування активів та зобов'язань, або які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства відсутні.

Alpha

 

Директор ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «НАДАЛ» ____________________ Літовчик С.Є.

І КОМПАНІЯ»

 

Головний бухгалтер ПТ «ЛОМБАРД ТОВ «НАДАЛ» ____________________ Вайло В.О.

І КОМПАНІЯ

 

М.П

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

 

(звіт незалежного аудитора)

 

щодо річної фінансової звітності

 

Повного товариства «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія»,

 

станом на 31.12.2014р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Київ

 

2015р.


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора)

 

щодо річної фінансової звітності

 

Повного товариства «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія»,

 

станом на 31.12.2014р.

 

 

 

 

 

Керівному складу

 

Повного товариства ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія»

 

 

 

Національній комісії, що здійснює регулювання

 

у сфері ринків фінансових послуг

 

 

 

 

 

 

 

Основні дані про аудитора (аудиторську фірму)

 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ»

 

Код ЄДРПОУ: 21613474

 

Місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул.Червонопрапорна, б.34, корп. 4

 

Фактичне місцерозташування: м.Київ, вул.Хорива, 23, оф.1

 

Телефон: (044)425-74-99

 

Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації: 20.07.1998р. №1 068 120 0000 007944

 

Свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0295 видане згідно Рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98 терміном дії до 04.11.2015р.

 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати України від 24.12.2014р. № 304/4, термін чинності свідоцтва до 31.12.2019р.

 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстраційний номер 0001, строк дії Свідоцтва з 08.05.2013р. по 04.11.2015р.

 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстраційний номер 67, серія та номер свідоцтва П 000067, строк дії свідоцтва з 02.04.2013р. по 04.11.2015р.

 

Сертифікат аудитора серії А №001147 виданий Трушкевич Т.М. від 28.04.1994р. Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням Аудиторської палати України №265/2 від 28.02.2013р. терміном дії до 28.04.2018р.

 

 

 

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

 

Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір № 62 від 12.03.2015р.

Період, яким охоплено проведення аудиту

01.01.2014р.-31.12.2014р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту

12.03.2015р. - 12.04.2015р.

 

 

Основні відомості про фінансову компанію

 

 

 

Повна назва

Повне товариство «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія»

Код ЄДРПОУ

37395004

Місцезнаходження

03148, м. Київ, вул.. Академіка Корольова, буд. 2, поверх 1

Дата державної реєстрації

зареєстровано Святошинською РДА у м.Києві. Свідоцтво про реєстрацію Серії А01, № 252789, дата проведення державної реєстрації 01.12.2010р., номер запису 1 072 102 0000 025733.

Основні види діяльності

64.92 Інші види кредитування;

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти;

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Чисельність працівників

27 чол.

Наявні ліцензії

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Серія ЛД № 513, дата видачі свідоцтва 20.01.2011р.

Кількість відокремлених підрозділів

12

 

 

 

Опис перевіреної фінансової інформації

 

Аудиторську перевірку фінансової звітності за 2014 р. ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» здійснено ПП «АФ «АУДИТ-ОПТІМ» на основі Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих згідно рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 N 122/2 (v22_2230-03) «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» у якості Національних стандартів аудиту.

 

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» (далі – Товариство), що включає:

 

  • Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014р.;
  • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014р.;
  • Звіт про рух грошових коштів за 2014р.;
  • Звіт про власний капітал за 2014р.;
  • Примітки до фінансової звітності за 12 місяців 2014р.

 

Перевірку проведено з метою висловлення думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан Товариства, а також фінансові результати його діяльності відповідно Міжнародним стандартам фінансової звітності, та вимогам нормативно-правових актів регулюючого органу.

 

Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації господарських операцій, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями, та Міжнародними стандартами фінансової звітності (надалі – МСФЗ). Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при веденні обліку згідно з МСБО (IAS) та складанні фінансової звітності відповідно з МСФЗ (IFRS). Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства.

 

           

 

Відповідальність управлінського персоналу щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів

 

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності, наданої для перевірки, у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», МСФЗ та регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання та надання фінансової звітності, несе управлінський персонал Товариства.

 

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал Товариства визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства. Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» у періоді, що перевірявся, були наступні посадові особи:

 

-    Директор Літовчик О.М. з 16.12.2011р. (протокол загальних зборів учасників № 16/12/11 від 16.12.2011р., наказ про призначення № 50-к від 16.12.2011р.) по 28.02.2013р. (наказ про звільнення № 17-к від 28.02.2013р.).

 

-    Директор Літовчик С.Є. з 01.03.2013р. (протокол загальних зборів учасників № 28/02-13 від 28.02.2013р., наказ про призначення № 18-к від 28.02.2013р.) по теперішній час.

 

-    Бухгалтер Залізна Т.В. з 15.10.2012р. (наказ про призначення № 78-К від 15.10.2012р.) по 28.04.2014р. (наказ № 107-к від 28.04.2014р.).

 

-    Головний бухгалтер Вайло В.О. з 28.04.2014р. (наказ про призначення № 108-к від 28.04.2014р.) по теперішній час.

 

 

 

Відповідальність аудитора

 

Нашим обов’язком є надання висновку стосовно фінансового стану та зазначеної фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України у якості Національних стандартів аудиту.

 

Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професійної етики та спланували і провели аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.

 

 

 

Обсяг аудиторської перевірки

 

Ми провели аудит фінансових звітів ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія», які складають повний комплект фінансової звітності, стислий виклад суттєвих положень облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності.

 

Аудит заплановано і проведено у відповідності з МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведення аудиту», МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики», 560 «Подальші події», 570 «Безперервність», для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

 

Аудиторський висновок наданий згідно вимогам МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи із інших питань у звіті незалежного аудитора», з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік», затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.10.2006 р. № 6337.

 

Аудитори при проведенні аудиторської перевірки виходили з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належними для складання аудиторського висновку про стан фінансової звітності ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія».

 

Метою аудиторської перевірки є надання аудитору можливості висловити думку стосовно того, чи складені фінансові звіти ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

 

 

Висловлення думки щодо повного комплекту фінансової звітності

 

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

 

Обставини, що призвели до модифікації думки - обмеження обсягу роботи аудиторів. Аудитори нашої компанії не мали змоги отримати достатні та прийнятні аудиторські докази, оскільки не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань, яка проводилась Товариством станом на 31.12.2014 року, оскільки ця дата передувала даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки. На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні обмеження не є суттєвими для фінансової звітності ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія».

 

Висловлення думки

 

На нашу думку зібраної під час аудиту інформації достатньо для складання аудиторського висновку про стан фінансової звітності ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія». За період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. облік проводився з дотриманням принципів та методів ведення бухгалтерського обліку та з дотриманням нормативно-правових актів законодавства України.

 

Висловлюючи умовно-позитивну думку, аудитор отримав обґрунтовану впевненість в тому, що інформація, яка була надана для перевірки є достовірною та підтверджена документально.

 

На нашу думку за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в розділі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2014 року, його баланс, фінансові результати а також власний капіталу і рух грошових коштів за результатами операцій за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Ми підтверджуємо те, що фінансова звітність ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» в усіх суттєвих аспектах, повно і достовірно відображає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2014 р. та не суперечить нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні і не містить суттєвих перекручень.

 

 

 

Розкриття інформації стосовно активів

 

Станом на 31.12.2014р. загальні активи «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» складають 2668,0тис. грн.

 

Необоротні активи

 

Станом на 31.12.2014р. необоротні активи Товариства складають 194,0тис.грн., та характеризуються наступними показниками:

 

Нематеріальні активи                                             4,0 тис.грн.

 

Основні засоби                                                        190,0 тис.грн.

 

Перерахунок амортизації за методами визначеними МСБО 16 не проведений у зв’язку з відсутністю оцінки справедливої вартості необоротних активів Товариства незалежним експертом.

 

 

 

Оборотні активи

 

Станом на 31.12.2014р. оборотні активи Товариства складають 2474,0тис.грн., та характеризуються наступними показниками:

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,

 

роботи, послуги                                                            10,0 тис.грн.

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

з нарахованих доходів                                                 153,0 тис.грн.

 

Інша поточна дебіторська заборгованість                 1223,0 тис.грн.

 

Дебіторська заборгованість врахована в балансі за справедливою вартістю, у відповідності до вимог МСФЗ. Резерв сумнівних боргів Товариства становить 276,7тис.грн.

 

 

 

Грошові кошти                                                              1088,0тис. грн.,

 

У тому числі у готівці 244,0 тис.грн., та на поточних рахунках в банках 844,0 тис.грн.

 

Аудитор підтверджує, що активи відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою, та в майбутньому очікуються економічні вигоди, пов’язані з їх використанням. На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством інформації за видами активів вимогам МСФЗ.

 

 

 

Розкриття інформації щодо зобов'язань

 

Довгострокові зобов’язання та забезпечення станом на 31.12.2014р. відсутні.

 

Станом на 31.12.2014р. поточні зобов'язання ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» становлять 215,0 тис.грн., та складаються з:

 

Поточної кредиторської заборгованості

 

за товари, роботи, послуги                                                154,0 тис.грн.

 

розрахунками зі страхування                                 2,0 тис.грн.

 

Інші поточні зобов’язання                                     59,0 тис.грн.

 

Аудитором перевірено інформацію стосовно достовірності даних щодо зобов’язань Товариства. Зобов’язання Товариства є реальними, оцінені належним чином та підтверджуються даними первинних документів і аналітичного обліку.

 

За даними аудиторської перевірки, прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів, не сплачені штрафні санкції за порушення законодавства про фінансові послуги за 2014р відсутні.

 

Аудитор підтверджує, що зобов’язання відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою, та в майбутньому існує ймовірність їх погашення. На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством інформації про зобов’язання вимогам МСФЗ.

 

 

 

Розкриття інформації стосовно власного капіталу

 

Станом на 31.12.2014р. загальний розмір власного капіталу ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» складає 2453,0 тис.грн., з яких статутний капітал – 3 000,0 тис. грн., непокритий збиток – 417,0 тис. грн., неоплачений капітал – 130,0 тис. грн.

 

 

 

Статутний капітал

 

Відповідно до протоколу №15/03/13 від 15.03.2013р. учасниками товариства було прийнято рішення та внесені зміни до Засновницького договору щодо збільшення складеного капіталу до 3 000 000,00грн. (три мільйони грн..00коп) та його розподіл. Сума вкладів і розмір часток Учасників становить:

 

Найменування учасника

Вартість вкладу, грн..

Розмір частки, %

ТОВ «Надал»

2 400 000,00

80%

ДП «Гріндель Україна»

600 000,00

20%

 

 

 

11.10.2013р. були внесені зміни до Засновницького договору відповідно до протоколу загальних зборів учасників №09/10/13 від 09.10.2013р., у зв’язку зі змінами у складі учасників товариства (відступлення ДП «Гріндель Україна» частки на користь ТОВ «ТЕКТУМ БОНУМ»).

 

Відповідно до внесених змін складений капітал ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» оголошений у розмірі 3 000 000,00грн. (три мільйона грн. 00 коп.) формується за рахунок грошових внесків учасників. Сума вкладів і розмір часток Учасників становить:

 

Найменування учасника

Вартість вкладу, грн..

Розмір частки, %

Оплачено, грн.

ТОВ «Надал»

2 400 000,00

80%

2 270 00,00

ТОВ «ТЕКТУМ БОНУМ»

600 000,00

20%

600 000,00

 

 

 

На протязі 2014р. змін серед учасників Товариства та розміру статутного капіталу не відбувалось.

 

            Таким чином, станом на 31.12.2014р. учасниками сплачено, виключно грошовими коштами 2 870 000,00 грн. (Два мільйона вісімсот сімдесят тисяч грн. 00коп.), що складає 95,6% Статутного капіталу.

 

 

 

Непокритий збиток

 

Станом на 31.12.2014р. непокритий збиток складає 417,0 тис.грн. За результатами діяльності ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» за 2014 року чистий збиток складає 167,0 тис.грн.

 

На думку аудитора, показники розміру і структури власного капіталу та інші показники відповідають в цілому встановленим «Положенням про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ», затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003р. №170, із змінами та доповненнями.

 

 

 

Розкриття інформації щодо фінансових результатів та руху грошових коштів

 

Аудиторська перевірка підтверджує правильність визначення доходів Товариства, відповідність даних по доходах первинній документації та даним бухгалтерського обліку.

 

Загальна сума доходів Товариства за 2014р. складає 2470,0 тис. грн., у т.ч.: чистий дохід від реалізації продукції – 1944,0 тис. грн., інші операційні доходи – 438,0 тис.грн., інші фінансові доходи – 78,0 тис. грн., інші доходи – 10,0 тис. грн. Визнання та оцінка доходів Товариства за 2014 рік проводилися згідно з вимогами МСФЗ18 «Дохід».

 

За даними бухгалтерського обліку та звітності загальна сума витрат Товариства за 2014р. складає 2637,0 тис. грн., у т.ч.: адміністративні витрати – 619,0 тис. грн., витрати на збут – 997,0 тис.грн., інші операційні витрати – 781,0 тис.грн., інші витрати – 240,0 тис. грн. Оскільки МСФЗ не надає вказівок стосовно складу витрат, облік витрат за 2014 рік проводився у відповідності до вимог П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318 (із змінами та доповненнями) та положеннями наказу про облікову політику. Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

 

Фінансовий результат визначений Товариством, як різниця між доходами та витратами, складає за 2014р. у розмірі 167,0 тис.грн. (чистий збиток), правильність визначення якого підтверджує аудиторська перевірка. Залишок непокритого збитку на 31.12.2014р. становить 417,0 тис.грн.

 

Надходження грошових коштів в результаті операційної діяльності склало                  10730,0 тис. грн. В свою чергу витрачання коштів фінансової установи на надання позик 7656,0 тис.грн., на придбання товарів, робіт, послуг 1546,0 тис.грн, працівникам на оплату праці 368,0 тис.грн, зобов’язань з податків та зборів288,0тис.грн. та інші витрачання становило 30,0 тис.грн.

 

В результаті чистий рух коштів від операційної діяльності склав 842,0 тис.грн.

 

Надходження від інвестиційної діяльності складають 78,0 тис. грн., витрачання на придбання необоротних активів склало 24,0 тис.грн.

 

 

 

Показники фінансового стану ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія»

 

Джерелами визначення показників фінансового стану були:

 

а) баланс станом на 31.12.14р. (форма № 1);

 

б) звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за 2014 рік (форма №2);

 

в) дані оперативного обліку.

 

 

 

         Аналіз показників ліквідності та платоспроможності підприємства має на меті надання користувачам фінансової звітності об’єктивної інформації щодо фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності. Відповідно до даних фінансової звітності був проведений аналіз коефіцієнтів платоспроможності та фінансової стійкості.

 

 

 

Показники фінансового стану, а саме ліквідності та платоспроможності ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» за 2014 р. наведені в таблиці:

 

 

 

№ з/п

Показники

Дані на 31.12.14

Примітки

1. Показники ліквідності (платоспроможності)

1.1

КЛ 1 (загальної ліквідності):

підсумок розділу ІІ активу

підсумок розділу ІII пасиву + рядок 1700

11,5

Норма:

>=2

1.2

КЛ 2 (поточної ліквідності):

підсумок розділу ІІ активу – рядки (1100, 1110, 1170, 1190)

підсумок розділу ІII пасиву + рядок 1700

11,5

Норма:

0,6-0,8

1.3

К 3 (абсолютної ліквідності):

рядок 1160 + рядок 1165

підсумок розділу ІII пасиву

5,1

Норма:

0,2-0,25

2. Показники фінансової стабільності

2.1

К4 (покриття зобов’язань власним капіталом):

підсум. розд. III пасиву + підсум. розд. ІV пасиву + рядки 1700

підсумок розділу І пасиву

0,08

 

Норма:

=<1,0

2.2

КФН (фінансової незалежності):

підсумок розділу І пасиву

підсумок балансу

0,92

Норма:

>=0,2

3. Показники рентабельності

3.1

КРД (рентабельності діяльності):

чистий прибуток/збиток (рядок 2350/ 2355 Звіту про фінансові результати)

чиста виручка (рядок 2000 Звіту про фін результати)

0

Норма:

> 0

3.2

КРА (рентабельності активів):

прибуток/збиток/ до оподаткування

валюта балансу (рядок 1300 або 1900 Балансу)

0

Норма:

> 0

 

 

 

Аналіз показників ліквідності Товариства

 

Коефіцієнти ліквідності:

 

1. Коефіцієнт загальної ліквідності = 11,5

 

Коефіцієнт загальної ліквідності

 

дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання з урахуванням суб’єктивних факторів. Значення коефіцієнту знаходиться на   нормативному рівні. Тобто, на 1 гривню поточних зобов'язань в розпорядженні Товариства знаходилось 11,5 грн. ліквідних засобів на 31.12.2014р.

 

 

 

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності = 11,5

 

Коефіцієнт швидкої ліквідності

 

відображує платоспроможність Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Протягом періоду, що перевірявся, спостерігається платоспроможність щодо сплати поточних зобов'язань. Протягом 2014 року спостерігається достатньо ліквідних обігових засобів для сплати поточних зобов'язань .

 

 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = 5,1

 

Показник абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність Товариства ліквідувати короткострокову заборгованість На кінець періоду, що перевірявся, показник абсолютної ліквідності Товариства становить 5,1 і свідчить про те, що Товариство в змозі негайно розрахуватись по своїх зобов'язаннях.

 

 

 

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) Товариства

 

характеризує структуру джерел фінансування ресурсів Товариства, ступінь фінансової стійкості і незалежності Товариства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

 

 

 

Коефіцієнти фінансової стійкості:

 

 

 

4. Коефіцієнти покриття зобов’язань власним капіталом = 0,8

 

Значення показника свідчить про те, що питома вага зобов’язань у обсязі власного капіталу складає лише 0,8% .

 

 

 

5.Коефіцієнт фінансової незалежності =0,92

 

Показник характеризує залежність від залучених засобів, та показує перевищення власних коштів над позиковими. Станом на 31.12.14р. значення показника вказує на те, що Товариство фінансується виключно за рахунок власних коштів та незалежне від запозичень.

 

Фінансовий стан Товариства щодо його ліквідності та платоспроможності досить високий, показники ліквідності свідчать про те, що Товариство має достатньо коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткотермінових зобов’язань (перед бюджетом, постачальниками, своїми працівниками).

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

 

Аудиторський висновок підготовлений для подання до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України разом з річною фінансовою звітністю ломбарду за 2014 рік.

 

Нами досліджено достовірність складання та подання звітності ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» за період 2014 року, форми якої були подані до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

 

Діяльність ломбарду здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема, Закону України «Про фінансові послуги і державну регуляцію ринків фінансових послуг», «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами», затвердженого Розпорядженням Держкомфінпослуг від 26.04.2005 року № 3981, та інших.

 

Товариство в 2014 році виконувало послуги з надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам виключно за рахунок власних коштів під заставу майна на визначений строк і під процент. Позиковими коштами ломбард не користувався. Ломбард також надавав такі супутні послуги, як, оцінка заставленого майна відповідно до умов договору. Складання і подання інформації у звітних даних ломбарду, а саме Загальної інформації про ломбард (додаток 1), Звіту про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2), Звіту про діяльність ломбарду (додаток 3) відповідає вимогам Порядку складання та подання звітності ломбардами, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004р. №2740, зі змінами та доповненнями.

 

Розмір та склад активів та пасивів у Звіту про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2) на 31.12.2014 р. відповідає фінансовій звітності Ломбарду. Дані звітності ломбарду відповідають даним фінансової звітності за 2014рік.

 

Діяльність ломбарду проводиться на підставі внутрішніх положень, розроблених згідно розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 26.04.2005р. № 3981 та затверджених директором ломбарду.

 

Операції з надання Товариством фінансових кредитів фізичним особам здійснюється відповідно до заключного з кожним позичальником письмового договору, забезпеченням зобов’язань постачальника є заклад майна, для оцінки якого товариство має спеціальне технічне обладнання та персонал. Форми договорів про надання ломбардом фінансового кредиту/позики та про заклад майна складені та затверджені відповідно до встановлених вимог.

 

Ломбардом застосовується електронна облікова та реєструюча система обліку фізичних осіб-споживачів послуг з дотримання вимог, встановлених Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затверджених розпорядженням № 152 від 05.12.2003 року зі змінами та доповненнями.

 

Станом на 31.12.2014р. розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства відповідає розділу 2 «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами», з змінами та доповненнями. Статутний капітал сформований своєчасно, в повному обсязі, відповідно до вимог чинного законодавства України .

 

Розрахункова вартість чистих активів, на кінець звітного періоду складає – 212,0 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу й є підтвердженням спроможності Товариства функціонувати в майбутньому.

 

Ломбард у своєму складі станом на 31.12.2014 року не має відокремлених підрозділів, дочірніх компаній, не складає консолідовану фінансову звітність.

 

Згідно до «Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій», затвердженої Розпорядженням Держфінпослуг № 111 від 01.03.2011р., обліковою політикою передбачено визначати категорію ризику. В діяльності ломбарду відсутні реальна та потенційна загрози збитків (застава є достатньо ліквідною), відповідно граничне значення норм резервування дорівнює 0%. Вірно встановлена перша категорія ризику. У 2014 році формування страхового резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами не здійснювалося.

 

В період між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, події, які могли б вплинути на фінансовий результат, не виявлені.

 

Посадові особи Товариства, а саме, Директор Літовчик С.Є. на виконання Розпорядження Держфінпослуг №1590 від 13.07.2004 року, проходив навчання й отримав Свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників ломбардів.

 

Відповідно до частини першої статті 151 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та враховуючи «Методичні рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ», затверджені розпорядженням Державної комісія з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.09.2005 р. N 4660, для проведення внутрішнього аудиту (контролю) у ломбарді покладені обов’язки з проведення внутрішнього аудиту (контролю) на окрему посадову особу. У ломбарді наявні необхідні документи, які підтверджують визначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту, затверджене Положення про проведення внутрішнього аудиту (контролю) в ломбарді.

 

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, отриманою до дати аудиторського звіту, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») аудиторами не виявлено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ПП «АФ «Аудит-Оптім»                                                     Трушкевич Т.М.

 

Заповніть цю форму і ми обов'язково зв'яжемося з вами!
Будь ласка, напишіть своє ім'я
Будь ласка, напишіть свій номер
Будь ласка, напишіть свою адресу Mail address is not not valid
Будь ласка, напишіть своє повідомлення
x