• top_img-4.jpg
  • top_img-2.jpg
  • top_img-6.jpg
  • top_img-1.jpg
  • top_img-5.jpg

(044) 384-42-80

Звіт 2016

Баланс1

Баланс2

Баланс3

Баланс4

Баланс5

Баланс6

Баланс7

Баланс8

Примітки1

Примітки2

Примітки3

Примітки4

Примітки5

Примітки6

Примітки7

Висновок1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

щодо річної фінансової звітності 

Повного товариства «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія», 

станом на 31.12.2016р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Київ

2017р.

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора)

щодо річної фінансової звітності 

Повного товариства «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія», 

станом на 31.12.2016р.

 

 

Керівному складу 

Повного товариства ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія»

Національній комісії, що здійснює державне  регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

 

 

 

 

 

Основні дані про аудитора (аудиторську фірму)

 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ»

Код ЄДРПОУ: 21613474

Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Червонопрапорна, б.34, корп. 4

Фактичне місце розташування: м. Київ, вул. Хорива, 23, оф.1, телефон: (044) 425-74-99.

Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації: 20.07.1998р. №1 068 120 0000 007944

Свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0295 видане згідно Рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98  терміном дії до 30.07.2020р. 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати України від 24.12.2014р. № 304/4, термін чинності свідоцтва до 31.12.2019р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстраційний  номер 0001, строк дії Свідоцтва до 30.07.2020 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, серія та номер свідоцтва П 000345, строк дії свідоцтва з 28.01.2016р. по 30.07.2020р.

 

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата і номер договору на проведення аудиту Договір № 50 від 23.03.2017р.

Період, яким охоплено проведення аудиту 01.01.2016р. - 31.12.2016р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 23.03.2017р. - 29.03.2017р.

 

 

 

 

 

 

 

Основні відомості про фінансову компанію

 

Повна назва Повне товариство «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія»

Код ЄДРПОУ 37395004

Місцезнаходження 03148, м. Київ, вул.. Академіка Корольова, буд. 2, поверх 1

Дата державної реєстрації зареєстровано Святошинською РДА у м.Києві. Свідоцтво про реєстрацію Серії А01, № 252789, дата проведення державної реєстрації 01.12.2010р., номер запису 1 072 102 0000 025733.

Основні види діяльності 64.92 Інші види кредитування;

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти;

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Чисельність працівників 30 чол.

Наявні ліцензії Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Серія ЛД № 513, дата видачі свідоцтва 20.01.2011р.

Кількість відокремлених підрозділів 15

 

Опис аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка проводилась з дотриманням вимог Закону України «Про Аудиторську перевірку фінансової звітності за 2016р.  Повного товариство «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» здійснено ПП «АФ «АУДИТ-ОПТІМ» у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р. зі змінами та доповненнями), на основі Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, затверджених для обов’язкового застосування при виконанні завдань в якості національних стандартів аудиту, згідно рішення  Аудиторської палати України від 29.12.2015р.  N 320/1,  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. №2664-III, Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами», затвердженого розпорядженням Державної  комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005р. №3981 із змінами та доповненнями, «Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004р. №2740 зі змінами та доповненнями, «Інформаційного повідомлення щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами», затвердженого Протоколом засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 20.11.2012р. №93, яке є додатком до розпорядження від 20.11.2012р. №2316 та іншими нормативними документами. 

Ці нормативи  вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті та іншої звітності, a також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. У своїй роботі ми використовували принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення.  

Аудит за 2016р. охоплював перевірку установчих, реєстраційних, дозвільних документів, регістрів синтетичного та аналітичного обліку, первинних документів, іншої фінансової інформації, організації та ведення обліку, аналізу економічного стану Товариства, складання фінансової звітності та іншої звітності Товариства. 

Ми провели незалежну аудиторську перевірку річних фінансових звітів ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія».

 (далі – Товариство), що включає:

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016р.;

• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016р.;

• Звіт про рух грошових коштів за 2016р.;

• Звіт про власний капітал за 2016р.;

• Примітки до фінансової звітності за 12 місяців 2016р.

Перевірку проведено з метою висловлення думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан Товариства, а також фінансові результати його діяльності відповідно Міжнародним стандартам фінансової звітності, та вимогам нормативно-правових актів регулюючого органу. 

Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації господарських операцій, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями, та Міжнародними стандартами фінансової звітності (надалі – МСФЗ). Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при веденні обліку згідно з МСБО (IAS) та складанні фінансової звітності відповідно з МСФЗ (IFRS). Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства. 

 

Відповідальність управлінського персоналу щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності, наданої для перевірки, у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», МСФЗ та регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання та надання фінансової звітності, несе управлінський персонал Товариства.

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал Товариства визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки,  несе керівництво Товариства.

 Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» у періоді, що перевірявся, були наступні посадові особи:

Директор Вайло В.О. з 20.08.2015р. (протокол загальних зборів учасників № 19/08/15 від 19.08.2015р., наказ про призначення № 161-к від 19.08.2015р.) по теперішній час.

- Головний бухгалтер Прядка Т.В. з 22.09.2015р. (наказ про призначення № 166-к від 22.09.2015р.) по 05.02.2016р. (наказ про звільнення № 183-к від 05.02.2016р.).

- Головний бухгалтер Чернишенко О.П. з 05.02.2016р. (наказ про призначення № 184-к від 05.02.2016р.) по теперішній час.

 

Відповідальність аудитора

Нашим обов’язком є надання висновку стосовно фінансового стану та зазначеної фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України у якості Національних стандартів аудиту.

Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професійної етики та спланували і провели аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.

Висловлення думки щодо повного комплекту фінансової  звітності

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

Обставини, що призвели до модифікації думки 

- обмеження обсягу роботи аудиторів. Аудитори нашої компанії не мали змоги отримати достатні та прийнятні аудиторські докази, оскільки  не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань, яка проводилась Товариством станом на 31.12.2015 року, оскільки ця дата передувала даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки. 

- незгода з управлінським персоналом

 Невідповідність Приміток до фінансової звітності вимогам МСФЗ -  не наведені дані за попередній період  по дебіторській заборгованості. У Примітках до фінансової звітності не наведена порівняльна інформація щодо дебіторської заборгованості  за попередній період як це передбачено МСФЗ .

 

За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансові звіти (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому.

На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні обмеження не є суттєвими для фінансової звітності ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія».

 

Висловлення думки

На нашу думку зібраної під час аудиту інформації достатньо для складання аудиторського висновку про стан фінансової звітності ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія». За період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. облік проводився з дотриманням принципів та методів ведення бухгалтерського обліку та з дотриманням нормативно-правових актів законодавства України.

Висловлюючи умовно-позитивну думку, аудитор  отримав  обґрунтовану впевненість в тому, що інформація, яка була надана для перевірки є достовірною та підтверджена документально. 

На нашу думку за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в розділі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2016 року, його баланс, фінансові результати а також власний капіталу і рух грошових коштів за результатами операцій за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Ми підтверджуємо те, що фінансова звітність ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія»  в усіх суттєвих аспектах, повно і достовірно відображає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2016р. та не суперечить нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні і не містить суттєвих перекручень.

 

Розкриття інформації стосовно активів

Станом на 31.12.2016р. загальні активи «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія»  складають 2877,0тис. грн.

Необоротні активи

Станом на 31.12.2016р. необоротні активи Товариства складають 305,0 тис. грн., в т.ч.: основні засоби 305,0 тис. грн.

Перерахунок амортизації за методами визначеними МСБО 16 не проведений у зв’язку з відсутністю оцінки справедливої вартості необоротних активів Товариства незалежним експертом.

 

Оборотні активи

Станом на 31.12.2016р. оборотні активи Товариства складають 2572,0 тис. грн., та характеризуються наступними показниками:

      Запаси (у т.ч. виробничі запаси)                 1,0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,

роботи, послуги 147,0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками

з нарахованих доходів 462,0 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість 1069,0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість врахована в балансі за справедливою вартістю, у відповідності до вимог МСФЗ. 

 

Грошові кошти 314,0 тис. грн., 

У тому числі у готівці  291,0 тис. грн., та на поточних рахунках в банках 23,0 тис. грн.

      Витрати майбутніх періодів – 579,0 тис. грн.

 

Аудитор підтверджує, що активи відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою, та в майбутньому очікуються економічні вигоди, пов’язані з їх використанням. На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством інформації за видами активів вимогам МСФЗ.

 

Розкриття інформації щодо зобов'язань

Довгострокові зобов’язання та забезпечення станом на 31.12.2016р. відсутні.

Станом на 31.12.2016р. поточні зобов'язання ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» становлять 77,0 тис. грн., та складаються з:

Поточної кредиторської заборгованості

за товари, роботи, послуги 39,0 тис. грн.

 

Поточної кредиторської заборгованості

 

за розрахунками з бюджетом             2,0 тис. грн.

 

Інші поточні зобов’язання 36,0 тис. грн.

Аудитором перевірено інформацію стосовно достовірності даних щодо зобов’язань Товариства. Зобов’язання Товариства є реальними, оцінені належним чином та підтверджуються даними первинних документів і аналітичного обліку.

За даними аудиторської перевірки, прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів, не сплачені штрафні санкції за порушення законодавства про фінансові послуги за 2016р відсутні.

Аудитор підтверджує, що зобов’язання відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою, та в майбутньому існує ймовірність їх погашення. На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством інформації про зобов’язання вимогам МСФЗ.

 

Розкриття інформації стосовно власного капіталу

Станом на 31.12.2016р. загальний розмір власного капіталу ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» складає 2800,0 тис. грн., з яких статутний капітал – 3 000,0 тис. грн., непокритий збиток – (70,0) тис. грн., неоплачений капітал – (130,0) тис. грн.

 

Статутний капітал

Відповідно до протоколу №15/03/13 від 15.03.2013р. учасниками товариства було прийнято рішення та внесені зміни до Засновницького договору щодо збільшення складеного капіталу до 3 000 000,00грн. (три мільйони грн. 00 коп.) та його розподіл. Сума вкладів і розмір часток Учасників становить:

Найменування учасника Вартість вкладу, грн.. Розмір частки, %

ТОВ «Надал» 2 400 000,00 80%

ДП «Гріндель Україна» 600 000,00 20%

 

11.10.2013р. були внесені зміни до Засновницького договору відповідно до протоколу загальних зборів учасників №09/10/13 від 09.10.2013р., у зв’язку зі змінами у складі учасників товариства (відступлення ДП «Гріндель Україна» частки на користь ТОВ «ТЕКТУМ БОНУМ»). 

Відповідно до внесених змін складений капітал ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» оголошений у розмірі 3 000 000,00грн. (Три мільйони грн. 00 коп.) формується за рахунок грошових внесків учасників. Сума вкладів і розмір часток Учасників становить:

 

Найменування учасника Вартість вкладу, грн.. Розмір частки, % Оплачено, грн.

ТОВ «Надал» 2 400 000,00 80% 2 270 00,00

ТОВ «ТЕКТУМ БОНУМ» 600 000,00 20% 600 000,00

Протягом 2016р. змін серед учасників Товариства та розміру статутного капіталу не відбувалось.

Таким чином, станом на 31.12.2016р. з 3 000 000,00грн. (три мільйони грн. 00 коп.) Статутного капіталу Товариства учасниками сплачено виключно грошовими коштами  2 870 000,00 грн. (Два мільйони вісімсот сімдесят тисяч грн. 00коп.), що складає 95,6% Статутного капіталу.

 

Події після дати балансу

Станом на дату аудиторської перевірки (29.03.2017р.) учасником Товариства ТОВ «Надал» внесено до Статутного капіталу Товариства грошовий внесок у розмірі 50 200,00 грн. (П’ятдесят тисяч двісті грн. 00 коп.), що підтверджується випискою з п/р                                      № 26001300705825 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 від 21.03.2017р. 

Таким чином, станом на дату аудиторської перевірки (29.03.2017р.) з 3 000 000,00грн. (три мільйони грн. 00 коп.) Статутного капіталу Товариства учасниками сплачено виключно грошовими коштами  2 920 200,00 грн. (Два мільйона дев’ятсот двадцять тисяч двісті грн. 00коп.), що складає 97,34% Статутного капіталу.

 

Непокритий збиток

За результатами діяльності ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» за 2016 року чистий прибуток складає 57,0 тис.грн. Таким чином, зменшено обсяг неперекритого збитку, який на початок 2016 року становив (127,0) тис. грн. Залишок  неперекритого  збитку станом на 31.12.2016р. складає (70,0) тис. грн.

На думку аудитора, показники розміру і структури власного капіталу та інші показники відповідають в цілому встановленим «Положенням про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ», затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003р. №170, із змінами та доповненнями.

Розкриття інформації щодо фінансових результатів та руху грошових коштів

Аудиторська перевірка підтверджує правильність визначення доходів Товариства, відповідність даних по доходах первинній документації та даним бухгалтерського обліку. 

Загальна сума доходів Товариства за 2016р. складає 3031,0 тис. грн., у т.ч.: чистий дохід від реалізації продукції – 2396,0 тис. грн., інші операційні доходи – 562,0 тис. грн., інші фінансові доходи – 73,0 тис. грн. Визнання та оцінка доходів Товариства за 2016 рік проводилися згідно з вимогами МСФЗ18 «Дохід». 

За даними бухгалтерського обліку та звітності загальна сума витрат Товариства за 2016р. складає 2974,0 тис. грн., у т.ч.: адміністративні витрати –1320,0 тис. грн., витрати на збут –          1160,0 тис. грн., інші операційні витрати – 452,0 тис. грн., інші витрати – 42,0 тис. грн. Оскільки МСФЗ не надає вказівок стосовно складу витрат, облік витрат за 2016 рік проводився у відповідності до вимог П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318 (із змінами та доповненнями) та положеннями наказу про облікову політику. Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Фінансовий результат визначений Товариством, як різниця між доходами та витратами, складає за 2016р. у розмірі 57,0 тис. грн. (чистий прибуток), правильність визначення якого підтверджує аудиторська перевірка. Залишок непокритого збитку на 31.12.2016р. становить              70,0 тис. грн.

Надходження грошових коштів в результаті операційної діяльності склало  12085,0  тис. грн. 

В свою чергу витрачання коштів фінансової установи на надання позик 9215,0 тис. грн., 

- на придбання товарів, робіт, послуг 2391,0 тис. грн.,

- працівникам на оплату праці 703,0 тис. грн.,

- відрахувань на соціальні заходи – 188,0 тис. грн.,

- зобов’язань з податків та зборів 273,0 тис. грн.

 та інші витрачання становило 291,0 тис. грн. 

В результаті чистий рух коштів від операційної діяльності склав (976,0) тис. грн.

 

Показники фінансового стану ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія»

Джерелами визначення показників фінансового стану були:

а) баланс станом на 31.12.2016р. (форма № 1);

б) звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за 2016 рік (форма №2);

в) дані оперативного обліку.

 

          Аналіз показників ліквідності та платоспроможності підприємства має на меті надання користувачам фінансової звітності  об’єктивної інформації щодо фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності. Відповідно до даних фінансової звітності був проведений аналіз коефіцієнтів платоспроможності та фінансової стійкості. 

Показники фінансового стану, а саме ліквідності та платоспроможності ПТ «Ломбард ТОВ «НАДАЛ» і Компанія» за 2016р. наведені в таблиці:

№ з/п Показники Дані на 31.12.16 Примітки

1. Показники ліквідності (платоспроможності)

1.1 КЛ 1 (загальної ліквідності):

підсумок розділу ІІ активу 

підсумок розділу ІII пасиву + рядок 1700 33,0 Норма:

>=2

1.2 КЛ 2 (поточної ліквідності):

підсумок розділу ІІ активу – рядки (1100, 1110, 1170, 1190) 

підсумок розділу ІII пасиву + рядок 1700 26,0 Норма:

0,6-0,8

1.3 К 3 (абсолютної ліквідності):

рядок 1160 + рядок 1165 

підсумок розділу ІII пасиву 4,0 Норма:

0,2-0,25

2. Показники фінансової стабільності

2.1 К4 (покриття зобов’язань власним капіталом):

підсум. розд. III пасиву + підсум. розд. ІV пасиву + рядки 1700

підсумок розділу І пасиву0,03

Норма:

=<1,0

2.2 КФН  (фінансової незалежності):

підсумок розділу І пасиву

підсумок балансу 0,97 Норма:

>=0,2

3. Показники рентабельності

3.1 КРД  (рентабельності діяльності):

чистий прибуток/збиток (рядок 2350/ 2355 Звіту про фінансові результати)

чиста виручка (рядок 2000 Звіту про фін результати) 0 Норма:

> 0 

 

3.2 КРА  (рентабельності активів):

прибуток/збиток/ до оподаткування

валюта балансу (рядок 1300 або 1900 Балансу) 0 Норма:

> 0

Аналіз показників ліквідності Товариства 

Коефіцієнти ліквідності:

1. Коефіцієнт загальної ліквідності = 33,0

Коефіцієнт загальної ліквідності 

дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання з урахуванням суб’єктивних факторів. Значення коефіцієнту знаходиться на нормативному рівні. Тобто, на 1 гривню поточних зобов'язань в розпорядженні Товариства знаходилось 33,0 грн. ліквідних засобів на 31.12.2016р. 

 

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності = 26,0

Коефіцієнт швидкої ліквідності 

відображує платоспроможність Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Протягом періоду, що перевірявся, спостерігається платоспроможність щодо сплати поточних зобов'язань. Протягом  2016 року  спостерігається достатньо ліквідних обігових засобів для сплати поточних зобов'язань.

 

3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності = 4,0

Показник абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність Товариства ліквідувати короткострокову заборгованість  На кінець періоду, що перевірявся, показник абсолютної ліквідності Товариства становить 4,0 і свідчить про те, що Товариство в змозі негайно розрахуватись по своїх зобов'язаннях. 

 

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) Товариства 

характеризує структуру джерел фінансування ресурсів Товариства, ступінь фінансової стійкості і незалежності Товариства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

 

Коефіцієнти фінансової стійкості: 

4. Коефіцієнти покриття зобов’язань власним капіталом = 0,03

 Значення показника свідчить про те, що питома вага зобов’язань у обсязі власного капіталу складає лише 0,3% .

 

5.Коефіцієнт фінансової незалежності =0,97 

Показник характеризує залежність  від залучених засобів, та показує перевищення власних коштів над позиковими. Станом на 31.12.16р. значення показника  вказує на те, що Товариство  фінансується виключно  за рахунок власних коштів та незалежне від запозичень.

Фінансовий стан Товариства щодо його ліквідності та платоспроможності досить високий, показники ліквідності свідчать про те, що Товариство має достатньо коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткотермінових зобов’язань (перед бюджетом, постачальниками, своїми працівниками).

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Відповідно до проведених процедур щодо іншої інформації ми повідомляємо про наступне: 

Розрахунок вартості чистих активів

Станом на 31.12.2016р. розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства відповідає розділу 2 «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами», з змінами та доповненнями. Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2016р. сформовано  на 95,6%. Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає – 2800,0 тис. грн., що нижче за розмір статутного капіталу.

 

Річні звітні дані, які подаються до Національної  комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Нами також була розглянута інша інформація, що засвідчує особливості фінансово-господарської діяльності  Товариства в 2016р., а саме: Загальна інформація про ломбард за 2016р., Звіт про склад активів та пасивів ломбарду за 2016р., Звіт про діяльність ломбарду за 2016р.

Дані річної звітності Товариства за 2016р., складеної відповідно до «Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004р. №2740 зі змінами та доповненнями, відповідають даним бухгалтерського обліку. Дані окремих форм звітності відповідають один одному.

Під час розгляду іншої інформації, яка подається до Національної  комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, ми не отримали відомостей про безперечно суттєве викривлення факту під час розгляду іншої інформації з метою ідентифікації суттєвих невідповідностей. Ми не ідентифікували суттєвої невідповідності (суперечності) іншої інформації та інформації, яка міститься у перевіреній нами фінансовій звітності.

 

Оцінка ризиків та систем управління ними

При оцінці ризиків Товариство дотримується вимог Національної  комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. Система оцінки ризиками основана на бухгалтерських даних та на оцінці майна. Управління ризиками здійснюється директором Товариства та відповідальним по фінансовому моніторингу. Керівництво Товариства володіє джерелами інформації щодо ринкових ризиків і вирішує напрямки проведення активних операцій.

Процентний ризик

Товариство не має значного процентного ризику у зв'язку з тим, що більшість фінансових інструментів є короткостроковими.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності Товариства і при управлінні позиціями. Він включає як ризик неможливості фінансування активів в належні терміни і по належних ставках, так і ризик неможливості ліквідації активу за прийнятною ціною і у відповідні терміни.

Отримання коштів відбувається шляхом використовування різних інструментів, включаючи збільшення складеного капіталу, формування резервного фонду, завдяки цьому послаблюється залежність від одного джерела фінансування, що як правило, зменшує вартість засобів. Ризик ліквідності помірний.

 

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», нами були виконані процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі  по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Внутрішній аудит

Товариством створена служба внутрішнього аудиту, яка функціонує відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. №2664-III,  «Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах», затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  від 05.06.2014р. №1772.

 За результатами виконаних процедур перевірки стану внутрішнього аудиту можна зробити висновок, що система внутрішнього аудиту створена та діє. 

 

Інформація про пов’язаних осіб 

Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» та МСА 550 «Пов’язані особи» ми звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов’язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними.

Згідно МСФЗ, пов’язаними сторонами вважаються: підприємства, що знаходяться під контролем або значним впливом інших осіб; підприємства або фізичні особи, що прямо або опосередковано здійснюють контроль на ломбардом або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

В процесі виконання аудиторських процедур перевірки фінансової звітності Товариства, в інформації щодо переліку пов’язаних осіб, порушень та відхилень не встановлено. 

 

Безперервність господарської діяльності Товариства 

Припущення про безперервність господарської діяльності товариства, розглядається аудиторами у відповідності до МСА 570 «Безперервність» як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Це базується на суджені аудиторів, а також на даних бухгалтерського обліку Товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу по даному питанню.

Нами не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

 

 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності,  проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства

В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності нами не було встановлено подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

 

 

Аудитор ПП «АФ «Аудит-Оптім» _______________ Ведмеденко Г.Б.

Сертифікат аудитора № 006741 виданий від 23.12.2010 року Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 316/2 від 29.10.2015р. терміном до 23.12.2020р.

 

 

 

Директор ПП «АФ «Аудит-Оптім» _______________ Трушкевич Т.М.

Сертифікат аудитора серії А № 001147 виданий від 28.04.1994 року Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 265/2 від 28.02.2013р. терміном до 28.04.2018р.

 

 

Україна,м. Київ, вул.Червонопрапорна, б.34, корп. 4

 

Київ, Україна «29» березня 2017 року 

 

Висновок2

Заповніть цю форму і ми обов'язково зв'яжемося з вами!
Будь ласка, напишіть своє ім'я
Будь ласка, напишіть свій номер
Будь ласка, напишіть свою адресу Mail address is not not valid
Будь ласка, напишіть своє повідомлення
x